Zdravie a bezpečnosť

NÁZOV:  Vyhlásenie o ochrane zdravia a bezpečnosti

ROZSAH: Zabezpečiť, aby zamestnanci, návštevníci a dodávatelia boli oboznámení s odhodlaním spoločnosti Clamason Industries Limited v oblasti zdravia a bezpečnosti.

ZODPOVEDNOSŤ: Vedúci pracovník zodpovedný za zdravie a bezpečnosť

ZODPOVEDNOSŤ MANAŽMENTU: Manažéri oddelení

POPIS

Spoločnosť Clamason Industries Limited zabezpečí, pokiaľ je to prakticky možné, zdravie, bezpečnosť a dobré životné podmienky všetkých svojich zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré by mohli byť ovplyvnené našou pracovnou činnosťou. Uvedomujeme si, že zdravie a bezpečnosť pri práci sú neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a potvrdzujeme, že zdravie a bezpečnosť zamestnancov a iných osôb má veľký význam.

Zaviazali sme sa efektívne riadiť zdravotné a bezpečnostné riziká vyplývajúce z našich pracovných činností a dodržiavať naše zákonné povinnosti. Pokiaľ je to prakticky možné, zabezpečíme predovšetkým, že:

  • Na riadenie zdravotných a bezpečnostných rizík sú k dispozícii primerané finančné a operačné zdroje.
  • Sú poskytnuté a udržiavané zariadenia a bezpečné pracovné systémy, a sú bezpečné a bez zdravotných rizík.
  • Existujú opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu výrobkov a látok.
  • Zamestnancom sú poskytované informácie, školenia a výcviky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Je zabezpečený dohľad zamestnancov na pracovisku v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti.
  • Pracovné miesto pod našou kontrolou sa udržiava v bezpečnom stave a prostriedky na prístup a výstup z neho sú poskytované a udržiavané v bezpečnom stave bez zdravotných rizík.
  • Pracovné prostredie sa poskytuje a udržuje tak, aby bolo bezpečné, bez zdravotného rizika a primerané vzhľadom na zariadenia a opatrenia pre pohodlie zamestnancov.
  • Tieto zásady budú revidované minimálne raz ročne a všetky dôležité aktualizácie budú náležite zaznamenané v príslušnom dokumente o zmenách.

Pevne veríme, že úspech týchto zásad závisí od plnej spolupráce všetkých zamestnancov; preto sa postaráme o to, aby s nimi oboznámili. Našim zámerom je pravidelne nanovo posudzovať tieto zásady, aby sa zohľadnili všetky významné zmeny v činnosti spoločnosti.

Akreditácia

Chcete začať svoj vlastný výrobný projekt?